Правила и условия

Моля прочетете подробно описаните по-долу общи условия (наричани по-долу за краткост „Общи условия“), тъй като с приемането им Вие сключвате договор с „Атина Аппс“ ЕООД, вписано в Търговския регистър с ЕИК: 204061020, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Лешникова гора” № 17, вх. А и за Вас възникват определени права и задължения, подчинени на посочените по-долу Общи условия. С настоящите Общи условия за ползване се определят и регулират отношенията между „Атина Аппс“ ЕООД, наричано по-долу за краткост „Доставчик” и/или Athenauni.com, и всеки клиент, желаещ да се възползва от предлаганите от Доставчика услуги по предоставяне на дигитална платформа, която предлага достъп до учебна и научна литература, наричан по-долу за краткост „Потребител”.

ПРОЦЕДУРА ПО СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР (ПРИЕМАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ)

Всеки ПотребитеЛ, желаещ да ползва услугата достъп до учебна и научна литература (наричана по-долу за краткост „Услугата“), предоставяна от Доставчика, се съгласява да спазва настоящите Общи условия за ползване, чрез регистрация в уебсайта на Доставчика - www.athenauni.com. С това Потребителят декларира, че е съгласен с Общите условия, че ги приема безусловно и се задължава да ги спазва. За да бъде извършена последваща поръчка на Услугата, предлагана от Доставчика, не е необходимо Потребителят да извършва нова регистрация в Уебсайта. Доставчикът изпраща автоматизирано уведомление по мейл до Потребителя, представляващо потвърждение на сключения договор с предмет Услугата.

ПРЕДМЕТ И ХАРАКТЕРИСТИКА НА УСЛУГАТА

1. Доставчикът се задължава срещу възнаграждение да осигури на Потребителя възможност за ползване на Услугата от Потребителя, както и да осигури свързаност и техническа изправност на инфраструктурата на предоставянето и – уеб базиран панел за потребителски достъп.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА

2. Доставчикът се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне възможност на Потребителя за нормално ползване на заявената и заплатена от него Услуга, предмет на настоящите Общи условия, при стриктно спазване на същите и на действащото на територията на Република България законодателство.

2.1. Доставчикът се задължава:

2.1.1. Да осигури достъп за използване на Услугата;

2.1.2. Да уведоми Потребителя за предстоящи действия от негова страна, освен в случаите по т. 2.2. по-долу.

2.2. Доставчикът има право да предприема действия по временно или постоянно преустановяване на Услугата на Потребителя без предварително уведомление в случаи, изискващи незабавна реакция за повишаване на сигурността на достъп.

2.3. При наличие на достатъчно основания да се предположи, че поведението на Потребителя при ползването на Услугата, предмет на настоящите Общи условия, би могло да съставлява престъпление или административно нарушение, Доставчикът има правото, по своя преценка, да сезира компетентните държавни органи, като им предостави необходимото съдействие и цялата необходима информация и материали в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

2.4. Доставчикът има право при неплащане на Услугата в определения срок от страна на Потребителя да преустанови достъпа му до Услугата, както и достъпа на Потребителя до Контролния панел на Услугата.

2.5. При преустановяване на плащането от страна на Потребителя, Доставчикът не е задължен да пази данни за услугата. Запазване на информация от страна на Доставчика е изцяло по негова преценка и ще се извършва с цел да се запази възможността за подновяване на услугата от страна на Потребителя. В случай че не е изявено изрично желание от страна на Потребителя за това да бъдат изтрити данните за услугата, информацията ще бъде съхранявана от Доставчика за период от …… до ……. дни, като след това тя ще бъде изтрита без възможност за възстановяване.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

3. При заявяване на ползване на Услугата Потребителят заявява и потвърждава, че е на възраст 18 години или по-висока. В случай че Потребителят няма навършено пълнолетие, се приема, че при извършване на плащане с дебитна/кредитна карта за плащане на Услугата е дадено съгласие от родител или настойник за използване на Услугата от Потребителя.

4. Потребителят има право да ползва Услугата в съответствие с изискванията на Общи условия за ползване на Доставчика.

5. Потребителят има правото да се запознава, чете, ползва за информативни нужди и получаване на познания при ползване на Услугата на Доставчика.

6. Потребителят има право при използване на Услугата върху сървърите на Доставчика да разполага и чуждо съдържание, само ако авторските права са уредени предварително и той е получил съгласие те да бъдат използвани по този начин.

7. Потребителят няма право да сваля, копира, възпроизвежда, прехвърли, мигрира, заснема или модифицира съдържанието на Услугата, на или чрез каквато и да е друга платформа, различна от поддържаната от Доставчика при предоставянето на Услугата.

8. Потребителят се задължава да плаща в срок дължимата за ползването на Услугата абонаментна такса на Доставчика.

9. Потребителят носи пълна отговорност за запазване на тайната на своите потребителско име и парола, както и за всички действия или бездействия, които се извършват чрез използването им при използване на Услугата.

10. За използване на Услугата, Потребителят следва да предостави на Доставчика минимално изискуемите лични данни (необходими данни): собствено и фамилно име, имейл адрес за кореспонденция, телефонен номер.

11. Потребителят е длъжен да въведе вярно и пълно необходимите лични данни при регистрация на своя Потребителски акаунт, като носи лична отговорност пред закона за всички свои действия, извършени при използването на Услугата.

12. Предоставените лични данни от страна на Потребителят ще се използват от Доставчика само и единствено за целите и във връзка с предоставяне на Услугата и няма да се използват за маркетингови цели на Доставчика като предоставяне на промоционални оферти и намаления, освен ако Потребителят не изрази своето изрично съгласие за това.

13. Потребителят се задължава при ползване на Услугата, предмет на настоящите Общи условия, да уведомява Доставчика за всеки известен му случай на извършено или открито нарушение при използването на предоставяната Услуга, както и да не извършва каквито и да е действия, с които се нарушават Общите условия, приложимото законодателство и/или се уврежда Доставчика.

14. Потребителят се задължава да не злоупотребява с Услугата, да нарушава нейната цялост, да тества за уязвимости и да атакува сървъра, на който се намира тя посредством хакерски действия, вируси и други зловредни действия.

14. Потребителят се задължава да не злоупотребява с Услугата, да нарушава нейната цялост, да тества за уязвимости и да атакува сървъра, на който се намира тя посредством хакерски действия, вируси и други зловредни действия.

15. Потребителят се задължава да не сваля части от платформата на Услугата или да не се опитва да копира съдържание от Услугата, което не е негова собственост.

ОТГОВОРНОСТ

16. Доставчикът носи отговорност за предоставянето на Услугата чрез инфраструктурата си, като се задължава да предоставя единствено техническа възможност за достъп до нея. Доставчикът не носи отговорност при неправилното и неправомерно ползваната от Потребителя Услуга.

17. Доставчикът не носи отговорност за:

17.1. Начина, по който Потребителят ползва Услугата и за всички последствия от това, като например: неспособността на Потребителя да установи връзка със www.athenauni.com, освен ако причината не е в Доставчика;

17.2. Сигурността на предаваната чрез Мрежата информация, както и при узнаване от трети лица на метода и детайлите за автентикация за ползване на Услугата, независимо от причината и/или начина на узнаване, вкл. и в случаите на неправомерни действия, застрашаващи сигурността на устройства, мрежи и записи;

17.3. Съдържанието и актуализирането на предаваната или обработвана чрез интернет информация (лични данни и данни за кредитни/дебитни карти);

17.4. Доставчикът не носи отговорност и в никой от случаите, в които Потребителят използва предоставената Услуга в нарушение на Общите условия и/ или на приложимото законодателство. В случай на установяване на такива действия, Доставчикът си запазва правото да спре достъпа на Потребителя да Услугата и да уведоми съответните държавни органи, както и третите страни, които са били засегнати.

18. Доставчикът се освобождава от отговорност и от изпълнение на задълженията си по настоящите Общи условия при появата на непреодолима сила (форсмажор). За форсмажор се счита пожар, наводнение, извънредни обстоятелства, война, блокада, земетресение и всякакви други прояви, действия и/или събития, чието предотвратяване, възникване, преустановяване, управление и осуетяване е извън контрола на Доставчика. Действия или актове на компетентни държавни органи, ограничаващи правомощията или функциите на Доставчика също се считат за форс мажор.

19. В случай на предсрочно прекратяване на отношенията между Доставчика и Потребителя по силата на настоящите Общи условия, инициирано и извършено от страна на Потребителя, последният дължи на Доставчика неустойка в размер на дължимото възнаграждение за Услугата за оставащия период на ползването й съгласно избрания от него абонаментен план. Ако Доставчикът е получил цялата дължима абонаментна такса предварително, той не дължи връщането й, тъй като същата се счита за обезщетение за предсрочното прекратяване на ползваната Услуга.

20. При едностранно прекратяване на отношенията между Доставчика и Потребителя по силата на настоящите Общи условия, извършено от страна на Доставчика, дължащо се на виновното поведение на Потребителя, Доставчикът има право на обезщетение в размер на дължимото възнаграждение за Услугата за оставащия период на ползването и.

21. Доставчикът не носи отговорност за каквито и да е вреди, причинени от Потребителя на трети лица при използване на Услугата.

22. Потребителят е длъжен да обезщети Доставчика, както и всички трети лица, за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за платени имуществени санкции, за всички разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с ползването от Потребителя на предоставяните от Доставчика Услуги в нарушение на приложимото законодателство, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката.

23. Потребителят се задължава да обезщети Доставчика за всички вреди, причинени вследствие ползване на Услугите от трети лица, на които последният е предоставил паролата си в нарушение на настоящите Общи условия.

СРОКОВЕ И ФИНАНСОВИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

24. Доставчикът предоставя Услугата на Потребителя в срок и срещу възнаграждение, чиито параметри се определят съобразно избрания от него абонаментен план.

25. Потребителят се задължава да плаща дължимата абонаментна такса за Услугата в срок.

26. Доставчикът на Услугата не е платежен оператор, нито събира данни и чувствителна информация за Вашата дебитна/кредитна карта, с която извършвате плащане на услугата. Сайта на Доставчика на Услугата Ви препраща към платежен оператор Braintree A PayPal Service. За това как се пазят Вашите данни можете да научите повече на страницата им за защита на лични данни.

27. При загуба, кражба, подмяна или злоупотреба с чувствителна информация на Вашата дебитна/кредитна карта можете да се обърнете директно към оператора Braintree A PayPal Service, а нас само да уведомите за да преустановим ползването на Услугата до изясняване на случая.

ПРЕКРАТЯВАНЕ

28. Договорът, който Потребителят сключва с Доставчика с приемането на настоящите Общи условия, се прекратява в следните случаи:

28.1. с изтичане на срока на договора съгласно избрания от Потребителя абонаментен план;

28.2. при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на Доставчикът;

28.3. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;

28.4. при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

28.5. при изземване или запечатване на оборудването на Доставчика от държавни органи.

29. Доставчикът има право да прекрати едностранно настоящия договор без предизвестие и без да дължи обезщетение в предвидените в Общите условия случаи, както и във всеки случай, че установи, че Услугата, предмет на настоящия договор, се ползва в нарушение на Общите условия, както и в нарушение на действащото на територията на Република България законодателство.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

30. Материалите, предоставени на този уеб сайт www.athenauni.com, включително, но без ограничение, всички редакционни материали, фотографии, илюстрации и други графични материали, имена, лога и търговски марки са собственост на Доставчика или на техните собственици, предоставени на Доставчика за ползване по силата на договорни взаимоотношения и същите са защитени от Закона за авторското право и сродните му права и от останалото приложимо законодателство в областта на интелектуалната собственост.

31. Доставчикът притежава лицензионни права на интелектуална собственост върху Услугата, както и върху допълнителните услуги, предоставяни на Потребителя (ако има такива).

32. Във връзка с правата по т. 31. Доставчикът предоставя на Потребителя неизключителни права на ползване върху тях, като Потребителя се задължава и декларира, че няма да сваля, копира, възпроизвежда, прехвърля, мигрира, заснема или модифицира съдържанието на Услугата.

33. Доставчикът има право да оттегли предоставените права на Потребителя да ползва Услугата при неизпълнение на настоящите Общите условията.

34. Потребителят няма право да преотдава за ползване Услугата на трети лица.

35. Всяко действие, извършено от страна на Потребителя с цел да се придобие нерегламентиран достъп до част или копие на платформата на Доставчика при или след използване на Услугата, ще бъде считано като нарушаване на интелектуалната собственост на Доставчика и на Общите условия, и подлежи на санкции съгласно приложимото законодателство.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

36. За всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

37. Всички спорове, породени от или свързани с тези Общи условия, се отнасят за решаване пред компетентния български съд.

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

38. В случай, че някоя/някои от клаузите, включени в настоящите Общи условия, се окаже/окажат недействителни, то това в никакъв случай няма да доведе до недействителност на други клаузи от Общите условия или до недействителност на Общите условия в цялост.

39. Писмената форма се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща, натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле на сайта на Доставчика, както и във всички случаи, в които изявленията, разменени между страните, дават възможност да бъдат възпроизведени по технически начин.

40. Във всички случаи отговорността на Доставчика към Потребителя не може да надвишава стойността на заплащаното от Потребителя месечно абонаментно възнаграждение за предоставяната Услуга.

41. Условията на сключения договор между Доставчика и Потребителя, както и всяка друга информация за Доставчика, неговата дейност, търговски тайни, данни за цени, информация за проекти, в които участва или планира да участва, достигнала до Потребителя в устна или писмена форма, се приемат за строго конфиденциални и Потребителят се задължават да запази поверителността на информацията, както и да не използва същата пряко или косвено, за лични облаги или за облаги на трети лица, както и за каквато и да е друга цел и/или свързана с тях, различна от изпълнението на сключения между страните договор. В случай, че Потребителя не спази тази клауза, Доставчикът има правото да прекрати незабавно договора, както и да иска от Потребителя заплащането на неустойка в размер на 50% от заплатената от Потребителя цена за всяко отделно нарушение или стойността на установената пропусната полза.

Неразделна част от настоящите Общи условия представляват и: а) Политика за поверителност и б) Политика за бисквитки.

Athena

Enhancing academic efficiency